中秋咏怀借杜子美秋日述怀一百韵和寄柳州假鸣桑先生

作者: 明代    徐威


异乡青嶂外,故里白云边。北极悬双眼,中秋度四年。
灯前横一剑,江浒宿孤船。玉露漙漙忌,金波炯炯然。
山风徒自溷,儒俗不同迁。对酒轻千日,论诗嗣百篇。
斫才犹见朴,礲智未成圆。自是穷荒地,谁怜落寞天。
梧桐床护满,蟋蟀井吟偏。何处寻灵运,无人问稚川。
寒岩巢燕别,疏竹网虫悬。市贾希求纸,民储寡守钱。
饔餐粗乃习,衣褐短堪怜。名谷非甘谷,称泉半盗泉。
土城门不警,竹屋壁常穿。钧石唯咨背,舆台只食肩。
戆呆千百种,秀敏几多员。猎野狐偕走,烧畲蚁并缘。
夸酣言沓沓,鼓饱腹便便。定静聋疑吹,晴明瞽讶烟。
立名甘在下,恃气或争前。肥丑红楼女,粗豪碧洞仙。
城隅频有约,淇水久相传。淰淰重岚晻,潺潺小涧湲。
背恩棠遂伐,忘义豆长煎。胥学凶如虿,无惭行有膻。
豚蹄祈殖谷,糟酒乐登筵。墉集欺猫鼠,林藏逐雀鹯。
礼罗谁共入,宪网底粗悛。腐木难胜斧,孤雏叵受鋋。
整冠迷狎李,称物昧持权。天德劳巡抚,人愚苦系挛。
树藩吁格逖,作县失烝蠲。平谳翻遗蠹,催科绝胜畋。
秽污无与汰,残忍复叨全。私有千端计,公无半语宣。
执鞭深结友,握椠恶亲贤。富视铜三百,贫量石二千。
中冓言可丑,有北尔当先。反笑人驽钝,私扬已骥翩。
谬为明舞态,暗弄卓奔弦。伪狗故盛衍,非鱼罔寄筌。
斯人宜罪也,夫我岂为焉。自昔图通变,而今谨折旋。
第令心怏怏,未极理玄玄。诸子新粱肉,群经旧井田。
鸾鸣将日近,鹏举欲云连。何苦原衣弊,难更肇锦鲜。
平澜寒负耒,阴壑夜鸣舷。冷落千军笔,纷披十样笺。
廉都多宠顾,贪守一拘牵。固谓身无绌,原来命独邅。
昆山宁玉弃,合浦敢珠捐。踧蹜腾高浪,参差始碧涟。
悠悠江至澧,浩浩洛吞瀍。对客封佳句,思亲梦故阡。
甘心和氏璞,陶面祖生鞭。嫫母声兼恶,南威色丧娟。
嗷嗷秋塞雁,嘒嘒晚林蝉。传世心如锦,回天力未绵。
马融先解帐,郑老疾推毡。幼子摊书籍,娇妻问翠钿。
乾坤无广厦,风雪压危椽。泛慕沧溟际,行思岱岳巅。
五穷延使坐,三疾强令痊。日啖如瓜枣,时寻在火莲。
拒随昌寓乘,嬉射长房拳。逼侧悲图骏,徘徊笑卜鳣。
敛容过土梗,负汗逐罗鞯。灸热谁何焰,随流恁地涓。
摘苹聊涉沚,务稼暂依堧。缅为知心惜,难纾渴思缠。
晴冈灵凤哑,旱岁老龙眠。恶守邪溪黑,勤磨大道坚。
胸襟真濩落,翰墨独瑰妍。既作鹏同起,休论鷃旂翾。
数精卑一行,词正狭优旃。气象凌秋汉,光华逼斗躔。
居今仍齿齿,览古愈虔虔。珍敌西南美,雄排左右甄。
上台凝望锐,寄字远求骈。京赋人争写,麟经手续编。
小官居不愠,健笔秉须专。白下岩鸣铎,长沙省佩弦。
杖明诛琐伯,吐爱学乘禅。尔雅言言熟,传灯字字诠。
贾生谗自汉,郭隗起无燕。门弟怀明道,家人念闵骞。
久孤黔首恋,肯与瘴江延。写别衣皆泪,求亲道欲涎。
山长空寄鲤,春尽好闻鹃。牛女缡犹结,参商毂怎旋。
荡舟如得奡,辟谷苟缝佺。阊阖须臾启,文昌瞬息褰。
世间惊两鸟,眼底尽飞鸢。脱后前人步,终贻半世愆。
酉山书每附,浯石颂宜镌。处处青春在,年年碧草芊。
壮心期不已,浩气亮非孱。韩柳拚来择,萧曹幸免铨。

yì xiāng qīng zhàng wài ,gù lǐ bái yún biān 。běi jí xuán shuāng yǎn ,zhōng qiū dù sì nián 。异乡青嶂外,故里白云边。北极悬双眼,中秋度四年。
dēng qián héng yī jiàn ,jiāng hǔ xiǔ gū chuán 。yù lù tuán tuán jì ,jīn bō jiǒng jiǒng rán 。灯前横一剑,江浒宿孤船。玉露漙漙忌,金波炯炯然。
shān fēng tú zì hùn ,rú sú bú tóng qiān 。duì jiǔ qīng qiān rì ,lùn shī sì bǎi piān 。山风徒自溷,儒俗不同迁。对酒轻千日,论诗嗣百篇。
zhuó cái yóu jiàn pǔ ,lóng zhì wèi chéng yuán 。zì shì qióng huāng dì ,shuí lián luò mò tiān 。斫才犹见朴,礲智未成圆。自是穷荒地,谁怜落寞天。
wú tóng chuáng hù mǎn ,xī shuài jǐng yín piān 。hé chù xún líng yùn ,wú rén wèn zhì chuān 。梧桐床护满,蟋蟀井吟偏。何处寻灵运,无人问稚川。
hán yán cháo yàn bié ,shū zhú wǎng chóng xuán 。shì jiǎ xī qiú zhǐ ,mín chǔ guǎ shǒu qián 。寒岩巢燕别,疏竹网虫悬。市贾希求纸,民储寡守钱。
yōng cān cū nǎi xí ,yī hè duǎn kān lián 。míng gǔ fēi gān gǔ ,chēng quán bàn dào quán 。饔餐粗乃习,衣褐短堪怜。名谷非甘谷,称泉半盗泉。
tǔ chéng mén bú jǐng ,zhú wū bì cháng chuān 。jun1 shí wéi zī bèi ,yú tái zhī shí jiān 。土城门不警,竹屋壁常穿。钧石唯咨背,舆台只食肩。
gàng dāi qiān bǎi zhǒng ,xiù mǐn jǐ duō yuán 。liè yě hú xié zǒu ,shāo shē yǐ bìng yuán 。戆呆千百种,秀敏几多员。猎野狐偕走,烧畲蚁并缘。
kuā hān yán tà tà ,gǔ bǎo fù biàn biàn 。dìng jìng lóng yí chuī ,qíng míng gǔ yà yān 。夸酣言沓沓,鼓饱腹便便。定静聋疑吹,晴明瞽讶烟。
lì míng gān zài xià ,shì qì huò zhēng qián 。féi chǒu hóng lóu nǚ ,cū háo bì dòng xiān 。立名甘在下,恃气或争前。肥丑红楼女,粗豪碧洞仙。
chéng yú pín yǒu yuē ,qí shuǐ jiǔ xiàng chuán 。niǎn niǎn zhòng lán ǎn ,chán chán xiǎo jiàn yuán 。城隅频有约,淇水久相传。淰淰重岚晻,潺潺小涧湲。
bèi ēn táng suí fá ,wàng yì dòu zhǎng jiān 。xū xué xiōng rú chài ,wú cán háng yǒu shān 。背恩棠遂伐,忘义豆长煎。胥学凶如虿,无惭行有膻。
tún tí qí zhí gǔ ,zāo jiǔ lè dēng yàn 。yōng jí qī māo shǔ ,lín cáng zhú què zhān 。豚蹄祈殖谷,糟酒乐登筵。墉集欺猫鼠,林藏逐雀鹯。
lǐ luó shuí gòng rù ,xiàn wǎng dǐ cū quān 。fǔ mù nán shèng fǔ ,gū chú pǒ shòu chán 。礼罗谁共入,宪网底粗悛。腐木难胜斧,孤雏叵受鋋。
zhěng guàn mí xiá lǐ ,chēng wù mèi chí quán 。tiān dé láo xún fǔ ,rén yú kǔ xì luán 。整冠迷狎李,称物昧持权。天德劳巡抚,人愚苦系挛。
shù fān yù gé tì ,zuò xiàn shī zhēng juān 。píng yàn fān yí dù ,cuī kē jué shèng tián 。树藩吁格逖,作县失烝蠲。平谳翻遗蠹,催科绝胜畋。
huì wū wú yǔ tài ,cán rěn fù dāo quán 。sī yǒu qiān duān jì ,gōng wú bàn yǔ xuān 。秽污无与汰,残忍复叨全。私有千端计,公无半语宣。
zhí biān shēn jié yǒu ,wò qiàn è qīn xián 。fù shì tóng sān bǎi ,pín liàng shí èr qiān 。执鞭深结友,握椠恶亲贤。富视铜三百,贫量石二千。
zhōng gōu yán kě chǒu ,yǒu běi ěr dāng xiān 。fǎn xiào rén nú dùn ,sī yáng yǐ jì piān 。中冓言可丑,有北尔当先。反笑人驽钝,私扬已骥翩。
miù wéi míng wǔ tài ,àn nòng zhuó bēn xián 。wěi gǒu gù shèng yǎn ,fēi yú wǎng jì quán 。谬为明舞态,暗弄卓奔弦。伪狗故盛衍,非鱼罔寄筌。
sī rén yí zuì yě ,fū wǒ qǐ wéi yān 。zì xī tú tōng biàn ,ér jīn jǐn shé xuán 。斯人宜罪也,夫我岂为焉。自昔图通变,而今谨折旋。
dì lìng xīn yàng yàng ,wèi jí lǐ xuán xuán 。zhū zǐ xīn liáng ròu ,qún jīng jiù jǐng tián 。第令心怏怏,未极理玄玄。诸子新粱肉,群经旧井田。
luán míng jiāng rì jìn ,péng jǔ yù yún lián 。hé kǔ yuán yī bì ,nán gèng zhào jǐn xiān 。鸾鸣将日近,鹏举欲云连。何苦原衣弊,难更肇锦鲜。
píng lán hán fù lěi ,yīn hè yè míng xián 。lěng luò qiān jun1 bǐ ,fēn pī shí yàng jiān 。平澜寒负耒,阴壑夜鸣舷。冷落千军笔,纷披十样笺。
lián dōu duō chǒng gù ,tān shǒu yī jū qiān 。gù wèi shēn wú chù ,yuán lái mìng dú zhān 。廉都多宠顾,贪守一拘牵。固谓身无绌,原来命独邅。
kūn shān níng yù qì ,hé pǔ gǎn zhū juān 。dí sù téng gāo làng ,cān chà shǐ bì lián 。昆山宁玉弃,合浦敢珠捐。踧蹜腾高浪,参差始碧涟。
yōu yōu jiāng zhì lǐ ,hào hào luò tūn chán 。duì kè fēng jiā jù ,sī qīn mèng gù qiān 。悠悠江至澧,浩浩洛吞瀍。对客封佳句,思亲梦故阡。
gān xīn hé shì pú ,táo miàn zǔ shēng biān 。mó mǔ shēng jiān è ,nán wēi sè sàng juān 。甘心和氏璞,陶面祖生鞭。嫫母声兼恶,南威色丧娟。
áo áo qiū sāi yàn ,huì huì wǎn lín chán 。chuán shì xīn rú jǐn ,huí tiān lì wèi mián 。嗷嗷秋塞雁,嘒嘒晚林蝉。传世心如锦,回天力未绵。
mǎ róng xiān jiě zhàng ,zhèng lǎo jí tuī zhān 。yòu zǐ tān shū jí ,jiāo qī wèn cuì diàn 。马融先解帐,郑老疾推毡。幼子摊书籍,娇妻问翠钿。
qián kūn wú guǎng shà ,fēng xuě yā wēi chuán 。fàn mù cāng míng jì ,háng sī dài yuè diān 。乾坤无广厦,风雪压危椽。泛慕沧溟际,行思岱岳巅。
wǔ qióng yán shǐ zuò ,sān jí qiáng lìng quán 。rì dàn rú guā zǎo ,shí xún zài huǒ lián 。五穷延使坐,三疾强令痊。日啖如瓜枣,时寻在火莲。
jù suí chāng yù chéng ,xī shè zhǎng fáng quán 。bī cè bēi tú jun4 ,pái huái xiào bo zhān 。拒随昌寓乘,嬉射长房拳。逼侧悲图骏,徘徊笑卜鳣。
liǎn róng guò tǔ gěng ,fù hàn zhú luó jiān 。jiǔ rè shuí hé yàn ,suí liú nín dì juān 。敛容过土梗,负汗逐罗鞯。灸热谁何焰,随流恁地涓。
zhāi píng liáo shè zhǐ ,wù jià zàn yī nuò 。miǎn wéi zhī xīn xī ,nán shū kě sī chán 。摘苹聊涉沚,务稼暂依堧。缅为知心惜,难纾渴思缠。
qíng gāng líng fèng yǎ ,hàn suì lǎo lóng mián 。è shǒu xié xī hēi ,qín mó dà dào jiān 。晴冈灵凤哑,旱岁老龙眠。恶守邪溪黑,勤磨大道坚。
xiōng jīn zhēn hù luò ,hàn mò dú guī yán 。jì zuò péng tóng qǐ ,xiū lùn yàn qí xuān 。胸襟真濩落,翰墨独瑰妍。既作鹏同起,休论鷃旂翾。
shù jīng bēi yī háng ,cí zhèng xiá yōu zhān 。qì xiàng líng qiū hàn ,guāng huá bī dòu chán 。数精卑一行,词正狭优旃。气象凌秋汉,光华逼斗躔。
jū jīn réng chǐ chǐ ,lǎn gǔ yù qián qián 。zhēn dí xī nán měi ,xióng pái zuǒ yòu zhēn 。居今仍齿齿,览古愈虔虔。珍敌西南美,雄排左右甄。
shàng tái níng wàng ruì ,jì zì yuǎn qiú pián 。jīng fù rén zhēng xiě ,lín jīng shǒu xù biān 。上台凝望锐,寄字远求骈。京赋人争写,麟经手续编。
xiǎo guān jū bú yùn ,jiàn bǐ bǐng xū zhuān 。bái xià yán míng duó ,zhǎng shā shěng pèi xián 。小官居不愠,健笔秉须专。白下岩鸣铎,长沙省佩弦。
zhàng míng zhū suǒ bó ,tǔ ài xué chéng chán 。ěr yǎ yán yán shú ,chuán dēng zì zì quán 。杖明诛琐伯,吐爱学乘禅。尔雅言言熟,传灯字字诠。
jiǎ shēng chán zì hàn ,guō wěi qǐ wú yàn 。mén dì huái míng dào ,jiā rén niàn mǐn qiān 。贾生谗自汉,郭隗起无燕。门弟怀明道,家人念闵骞。
jiǔ gū qián shǒu liàn ,kěn yǔ zhàng jiāng yán 。xiě bié yī jiē lèi ,qiú qīn dào yù xián 。久孤黔首恋,肯与瘴江延。写别衣皆泪,求亲道欲涎。
shān zhǎng kōng jì lǐ ,chūn jìn hǎo wén juān 。niú nǚ lí yóu jié ,cān shāng gū zěn xuán 。山长空寄鲤,春尽好闻鹃。牛女缡犹结,参商毂怎旋。
dàng zhōu rú dé ào ,pì gǔ gǒu féng quán 。chāng hé xū yú qǐ ,wén chāng shùn xī qiān 。荡舟如得奡,辟谷苟缝佺。阊阖须臾启,文昌瞬息褰。
shì jiān jīng liǎng niǎo ,yǎn dǐ jìn fēi yuān 。tuō hòu qián rén bù ,zhōng yí bàn shì qiān 。世间惊两鸟,眼底尽飞鸢。脱后前人步,终贻半世愆。
yǒu shān shū měi fù ,wú shí sòng yí juān 。chù chù qīng chūn zài ,nián nián bì cǎo qiān 。酉山书每附,浯石颂宜镌。处处青春在,年年碧草芊。
zhuàng xīn qī bú yǐ ,hào qì liàng fēi chán 。hán liǔ pīn lái zé ,xiāo cáo xìng miǎn quán 。壮心期不已,浩气亮非孱。韩柳拚来择,萧曹幸免铨。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

中秋咏怀借杜子美秋日述怀一百韵和寄柳州假鸣桑先生作者: 徐威

相关推荐

  • 徐威
  • 写景
  • 抒怀
  • 中秋节