壶公山(古老相传古仙姓陈名壶公于此山成道因而名焉)

作者: 唐代    黄滔
八面峰峦秀,孤高可偶然。数人游顶上,沧海见东边。
不信无灵洞,相传有古仙。橘如珠夏在,池象月垂穿。
仿佛尝闻乐,岧峣半插天。山寒彻三伏,松偃出千年。
樵牧时迷所,仓箱岁叠川。严祠风雨管,怪木薜萝缠。
青草方中药,苍苔石里钱。琼津流乳窦,春色驻芝田。
乌兔中时近,龙蛇蛰处膻。嘉名光列土,秀气产群贤。
瀑锁瑶台路,溪升钓浦船。鳌头擎恐没,地轴压应旋。
蠲疾寒甘露,藏珍起瑞烟。画工飞梦寐,诗客寄林泉。
掘地多云母,缘霜欠木绵。井通鳅吐脉,僧隔虎栖禅。
危磴千寻拔,奇花四季鲜。鹤归悬圃少,凤下碧梧偏。
桃易炎凉熟,茶推醉醒煎。村家蒙枣栗,俗骨爽猿蝉。
谷语升乔鸟,陂开共蒂莲。落枫丹叶舞,新蕨紫芽拳。
翠竹雕羌笛,悬藤煮蜀笺。白云长掩映,流水别潺湲。
作赋前儒阙,冲虚南国先。省郎求牧看,野老葺斋眠。
寺立兴衰创,碑须一二镌。清吟思却隐,簪绂奈萦牵。

bā miàn fēng luán xiù ,gū gāo kě ǒu rán 。shù rén yóu dǐng shàng ,cāng hǎi jiàn dōng biān 。 八面峰峦秀,孤高可偶然。数人游顶上,沧海见东边。
bú xìn wú líng dòng ,xiàng chuán yǒu gǔ xiān 。jú rú zhū xià zài ,chí xiàng yuè chuí chuān 。 不信无灵洞,相传有古仙。橘如珠夏在,池象月垂穿。
fǎng fó cháng wén lè ,tiáo yáo bàn chā tiān 。shān hán chè sān fú ,sōng yǎn chū qiān nián 。 仿佛尝闻乐,岧峣半插天。山寒彻三伏,松偃出千年。
qiáo mù shí mí suǒ ,cāng xiāng suì dié chuān 。yán cí fēng yǔ guǎn ,guài mù bì luó chán 。 樵牧时迷所,仓箱岁叠川。严祠风雨管,怪木薜萝缠。
qīng cǎo fāng zhōng yào ,cāng tái shí lǐ qián 。qióng jīn liú rǔ dòu ,chūn sè zhù zhī tián 。 青草方中药,苍苔石里钱。琼津流乳窦,春色驻芝田。
wū tù zhōng shí jìn ,lóng shé zhé chù shān 。jiā míng guāng liè tǔ ,xiù qì chǎn qún xián 。 乌兔中时近,龙蛇蛰处膻。嘉名光列土,秀气产群贤。
bào suǒ yáo tái lù ,xī shēng diào pǔ chuán 。áo tóu qíng kǒng méi ,dì zhóu yā yīng xuán 。 瀑锁瑶台路,溪升钓浦船。鳌头擎恐没,地轴压应旋。
juān jí hán gān lù ,cáng zhēn qǐ ruì yān 。huà gōng fēi mèng mèi ,shī kè jì lín quán 。 蠲疾寒甘露,藏珍起瑞烟。画工飞梦寐,诗客寄林泉。
jué dì duō yún mǔ ,yuán shuāng qiàn mù mián 。jǐng tōng qiū tǔ mò ,sēng gé hǔ qī chán 。 掘地多云母,缘霜欠木绵。井通鳅吐脉,僧隔虎栖禅。
wēi dèng qiān xún bá ,qí huā sì jì xiān 。hè guī xuán pǔ shǎo ,fèng xià bì wú piān 。 危磴千寻拔,奇花四季鲜。鹤归悬圃少,凤下碧梧偏。
táo yì yán liáng shú ,chá tuī zuì xǐng jiān 。cūn jiā méng zǎo lì ,sú gǔ shuǎng yuán chán 。 桃易炎凉熟,茶推醉醒煎。村家蒙枣栗,俗骨爽猿蝉。
gǔ yǔ shēng qiáo niǎo ,bēi kāi gòng dì lián 。luò fēng dān yè wǔ ,xīn jué zǐ yá quán 。 谷语升乔鸟,陂开共蒂莲。落枫丹叶舞,新蕨紫芽拳。
cuì zhú diāo qiāng dí ,xuán téng zhǔ shǔ jiān 。bái yún zhǎng yǎn yìng ,liú shuǐ bié chán yuán 。 翠竹雕羌笛,悬藤煮蜀笺。白云长掩映,流水别潺湲。
zuò fù qián rú què ,chōng xū nán guó xiān 。shěng láng qiú mù kàn ,yě lǎo qì zhāi mián 。 作赋前儒阙,冲虚南国先。省郎求牧看,野老葺斋眠。
sì lì xìng shuāi chuàng ,bēi xū yī èr juān 。qīng yín sī què yǐn ,zān fú nài yíng qiān 。 寺立兴衰创,碑须一二镌。清吟思却隐,簪绂奈萦牵。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

壶公山(古老相传古仙姓陈名壶公于此山成道因而名焉)作者: 黄滔

相关推荐

  • 黄滔