清平乐·代使相劝酒

作者: 宋代    史浩
南阳宾友。道旧须尊酒。一曲为公千岁寿。弦索春风纤手。
忠谋黼黻明昌。英词锦绣肝肠。帝所盛推颇牧,人间尤重班扬。

nán yáng bīn yǒu 。dào jiù xū zūn jiǔ 。yī qǔ wéi gōng qiān suì shòu 。xián suǒ chūn fēng xiān shǒu 。
zhōng móu fǔ fú míng chāng 。yīng cí jǐn xiù gān cháng 。dì suǒ shèng tuī pō mù ,rén jiān yóu zhòng bān yáng 。
南阳宾友。道旧须尊酒。一曲为公千岁寿。弦索春风纤手。
忠谋黼黻明昌。英词锦绣肝肠。帝所盛推颇牧,人间尤重班扬。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

清平乐·代使相劝酒作者: 史浩

相关推荐

  • 史浩
  • 清平乐